Archive for tezhib

Süheyl Ünver – Mehmet Nuri Yardım

BİR MEKTEP ADAM: SÜHEYL ÜNVER
Mehmet Nuri Yardım

Geleneksel Türk sanatları bugün büyük ilgi görüyor. Gençler sevgiyle koşup öğreniyorlar bu ölümsüz maharetlerimizi… Düne kadar burun kıvrılan öz sanatlar, önemsenmeyen has eserlerimiz bugün el üstünde, baş üstünde… Artık tezhip, ebru, hat, minyatür gözde sanatlar… … continue reading this entry.

Reklamlar

Tezhib Sanatını Tanımaya Çalışırken

Muhsine AKBAŞ

Tezhib; genel olarak tanıtılmaya çalışılırsa, altın ve çeşitli boyalarla yapılan süsleme sanatıdır. Bu sanatı icra eden erkek sanatkarlara “müzehhib” Hanım sanatkarlara ise “müzehhibe” denir. En eski geleneksel sanatlarımız arasında yer alan Tezhib sanatı, kendi milli kültürümüzden sanatlarımızdan uzsaklaştırılma çabalarıyla unutulmaya yüz tutmuşken, değerli birkaç sanatkarımızın çabalarıyla yeniden bir canlanma içine girmiştir. … continue reading this entry.

Türk Süslemesinde Desen ve Uygulama

Azade Akar – Cahide Keskiner

A- TÜRK SÜSLEMSİNDE KOMPOZİSYON KURALLARI

Kompozisyon, bir yüzey üzerine arzu edilen şekilleri, dengeli ve göze hoş görülecek bir tarzda yerleştirmeğe denir. … continue reading this entry.

Tezhip Sanatında Kullanılan Terimler

Tezhip Sanatında Kullanılan Terimler

1. ABADÎ Anadoluda; Çin, Orta Asya ve Hindistanda Allahâbâd gibi isima alan yerlerde yapılan kâğıtlara abâdî ıtlak olunur. (Hintten geleni makbul sayılırdı. … continue reading this entry.

RİKKAT KUNT (İstanbul 1903-İstanbul1986)

RİKKAT KUNT
(İstanbul 1903 � İstanbul 1986)

Gençliğinde resimle ilgilenen Rikkat Hanım 1936�da girdiği Devlet Güzel Sanatlar Akademisi�nin Türk Tezyînî Sanatları Şûbesi�nden 1944�de mezun oldu. Burada İsmâil Hakkı Altunbezer�den (1873-1946) tezhip, Feyzullah Dayıgil�den (1910-1949) Türk desenleri öğrendi. Akademi�de 1948�den îtibâren yirmi yıl tezhip ve çini muallimliğinde bulundu. Emekliye ayrıldıktan sonra evinde sanatını ve hocalığını sürdürdü. Lizbon�daki Gülbenkyan Müzesi�nde mevcud olan tezhipli ve minyatürlü eserlerin onarımı için çağrıldığı Portekiz�de bir müddet kaldı (1971). Tezhip sâhasında sayısız eserler verdi, pek çok hat eserini bezedi. Kabri Beylerbeyi Küplüce�de, Türk Lugati�nin yazarı olan babası Hüseyin Kâzım Bey�le (1870-1934) beraberdir.

TÜRK TEZHİB SANATINDA SÜSLEME UNSURLARI

Süsleme insanlık tarihinin herhangi bir noktasında ve kültür çevresinde görülebilmektedir. İlk çağlardan itibaren topluluklar halinde yaşayan insanların temel eğilimlerinden biri olan süsleme, mağara duvarlarında veya kayalar üzerinde görülmeye başlar. Çiziliş amaçları ne olursa olsun bu tutum insanların sosyal ihtiyaçlarından biri olarak görülmektedir.İnsan topluluklarının zaman içerisinde toplum, boy ve ulus olma sürecini yakalamaları,süslemeyi ülkelerin milli karakterlerini taşıyan, o ülke insanlarının kendine has zevk ve duygularının şekillenmesi olarak ortaya çıkar.
… continue reading this entry.

Şumnu’da Türk Hattatları ve Eserleri

Şumnu ve havalisi Romeli’nde büyük ve yerli Türk halkı en çok olan bir ilimiz, Kültürümüz noktasından da bütün incelikleriyle bugün de ele alınmağa layık bir yer,.. Şehir ve varoşları, yakın ve uzak ilçeleri noktasından da önemli. Sonra Şumnu tarihimiz boyunca sıhhî ve idarî teşkilâtı dolayısıyla askerî bir merkez… Kamil Kepecioğlu’nun incelemeleri­ne göre çok zengin vesikalara mâlik bulunuyoruz,

Sonra şehrin camileri, mescidleri, tekyeleri, bir kültür merkezimiz olan kütüphanesi; bilhassa üzerlerinde, birer birer eserleriyle birlikte durduğu­muz hattatları, müzehhif’leri, mücellidleri ve bunların çarşıları çok geniş bir teşkilata sahip[1]..

… continue reading this entry.

Dr.Talip Mert

1953 Sivas do¤umlu. ‹lk orta tahsili Sivas’ta tamamlad›. ‹stanbul
Üniversitesi ‹flletme Fakültesini 1983’de bitirdi. Hat’t› Hamid
Aytaç’tan, Tezhibi Süheyl Ünver ve Çiçek Derman’dan ö¤rendi.
1994’den beri Marmara Üniversitesi Arflivcilik bölümü ö¤retim
görevlisi olarak çal›flmakta. Osmanl› Kültür Tarihi üzerine özel
çal›flmas›n› sürdürmektedir.

… continue reading this entry.

müzehhibe dr. Hatice Aksu

stanbul’da doğdu. 1984’de Fatih Kız Lisesi’nden mezun oldu. 1980-81 yıllarında Çiçek Derman ve inci Ayan Birol ile Kubbealtı Tezhib Kursu’nda tezhib çalışmalarına devam etti. 1982-84 yıllarında Cerrahpaşa Tıp Tarihi Kürsüsü’nde Ord.Prof. A. Süheyl Ünver’in derslerine devam etti. 1984’de Topkapı Sarayı Türk Süsleme Kursları’nda Cahide Keskiner, Melak Antel, Birsen Gökçe, Semih İrteş ile bir yıl çalıştı.
… continue reading this entry.

Tezhib Sanatı

Eski geleneksel kitapçılık sanatlarımızdan birisi olan tezhip Sanatı uzun ve köklü bir geçmişe sahiptir. Tezhip sözcüğü; Arapça zehep (altın) sözcüğünden gelmektedir. Altınlamak anlamı taşır. EL yazması eserleri, murakka denilen hüsn-i hat yani güzel yazı levha ve albümleri ile padişah tuğralarına altın yaldız ve boya ile yapılan bezeme Sanatına verilen addır. Altınla bezenmiş eserlere tezhib, ezilmiş toz altınla birlikte sulu guvaj boya ile tezyinat yapan Sanatçılara da müzehhib denir. Arapça altınlama anlamına gelen tezhip sözcüğü yalnız altın yaldızla yapılan işleri kapsamaz, boya ile yapılan ince kitap tezyinatını içine alır. Sadece altınla yapılan tezhip işlerine “Halkari” denir Tahrirli ve tahrirsiz olmak üzere iki türlüdür. Yazma kitapların sayfa kenarlarına altınla yapılan çiçek şekillerinin etrafına tahrir çekilmiş olanlarına “Tahrirli halkar” denir. Ayrıca ”boyalı halkar” olarak bilinen başka bir türüde sarı ve yeşil altınla ve açık renk boyalarla hafifçe renklendirilmiş olarak yapılır. … continue reading this entry.

« Previous entries